Základní škola Městec Králové
ZÁKLADNÍ ŠKOLAMĚSTEC KRÁLOVÉ

Český jazyk 1

cj

Český jazyk je zařazen jako samostatný vyučovací předmět v hodinové dotaci v prvním ročníku 9 hodin týdně, ve druhém ročníku 10 hodin týdně, ve třetím ročníku 8 hodin týdně, ve čtvrtém a pátém ročníku 7 hodin týdně. Využili jsme disponibilní časové dotace 3 hodiny týdně.

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Vytváří předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci, je nástrojem získávání většiny informací. Znalosti a dovednosti získané v českém jazyce jsou důležité pro další jazykové vzdělávání a pro úspěšné osvojování v dalších oblastech vzdělávání. Užívání českého jazyka jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě umožňuje poznávat společensko-kulturní vývoj lidské společnosti.

V prvním ročníku má český jazyk zcela komplexní charakter. Od druhého ročníku je rozdělen na Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu a Literární výchovu – vzdělávací obsah těchto složek se však vzájemně prolíná.

V Jazykové výchově získávají žáci dovednosti a vědomosti potřebné k osvojování spisovné podoby jazyka. Učí se v ní přesnému a logickému myšlení, jasnému a srozumitelnému vyjadřování. Prohlubují si jejím prostřednictvím i obecné intelektové dovednosti. Jazyková výchova se stává předmětem poznávání, získávání informací a vyjadřování vlastních názorů.

V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení (mluvená i psaná), souvisle se vyjadřovat (ústně a písemně), kultivovaně užívat mateřský jazyk, poznávají bohatost slovní zásoby. Seznamují se s elementárními pravidly stylistiky, učí se je používat. Sdělený obsah se snaží analyzovat, posoudit, vyjádřit vlastní názor.

V literární výchově získávají a rozvíjení žáci prostřednictvím literární četby přiměřené věku základní čtenářské dovednosti a návyky. Učí se číst s porozuměním obsahu, interpretovat text, analyzovat a posoudit, formulovat názory a postoje k přečtenému textu.  V literární výchově se žáci seznamují se základními specifickými znaky, některými autory a ilustrátory. Vede je k vlastní tvorbě, utváří jejich zájem o četbu, divadlo, film, utváří jejich čtenářský vkus.
Literární výchova umocňuje jejich citové prožívání, vede k porozumění sobě i druhým, ovlivňuje jejich životní postoje a hodnoty, vede k utváření a humanizaci jejich osobnosti.

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu Český jazyk:

OSV    Osobnostní a sociální výchova
    Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností a poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovednosti zapamatování; řešení problémů; dovednosti pro učení a studium
Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity; tvořivost v mezilidských vztazích
    Sociální rozvoj
Komunikace: cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; dovednosti pro verbální i neverbální sdělování
    (řeč těla a slov, technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování), specifické komunikační dovednosti; dialog; 
    komunikace v různých situacích; efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi
    a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace; pravda, lež a předstírání v komunikaci
Kooperace a kompetice: rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci; rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci; 
    rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládnutí situací soutěže, konkurence

MuV    Multikulturní výchova
Lidské vztahy: vztahy mezi kulturami, vzájemné obohacování, ale i jejich rozdílnosti, právo všech žít společně a podílet se na spolupráci

MeV    Mediální výchova
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě; rozlišování zábavních prvků ve sdělení od informativních a společensky významných; hodnotící prvky ve sdělení; hledání rozdílů mezi informativním,zábavním a reklamním sdělením; chápání podstaty mediálního sdělení a objasňování jeho cílů a pravidel; identifikování základních  orientačních prvků v textu
ve zpravodajství; příklady stavby a uspořádání 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení

-    vedeme žáky ke stálému zdokonalování čtení
-    vyváříme podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci
-    stanovujeme dílčí vzdělávací cíle v pravopisu
-    motivujeme k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu

Kompetence k řešení problémů

-    navrhujeme různá řešení problémů k dokončování úkolů 
-    vedeme ke zdůvodňování 
-    podporujeme vzájemnou pomoc a rady
-    hodnotíme práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok

Kompetence komunikativní

-    vedeme žáky k výstižnému a kultivovanému projevu
-    vedeme žáky prezentovat své myšlenky a názory


Kompetence sociální a personální

-    organizujeme práci ve skupinách, aby žáci spolupracovali při řešení problémů
-    vedeme žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů  k vzájemnému respektu
-    vytváříme příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky
-    žádáme  respektování pokynů

Kompetence občanské

-    využíváme literatury naučné i vědecké k vytváření postoje k přírodě, k životnímu prostředí
-    učíme žáky zvládat  komunikaci i ve vyhraněných situacích
-    pro žáky s postižením zabezpečujeme vhodně přizpůsobené pracovní materiály

Kompetence pracovní

-    vedeme žáky k organizování a plánování učení
-    zajímáme se, jak žákům vyhovuje  způsob výuky
-    požadujeme dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
8
30
9
31
9
1
7
2
7
3
7
4
7
5
7
6
7
7
7
8
7
9
7
10
7
11
7
12
7
13
7
14
7
15
7
16
7
17
7
18
7
19
7
20
7
21
7
22
7
23
7
24
7
25
7
26
7
27
7
28
7
29
7
30
7
1
1
2
1

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:134
TÝDEN:1646
CELKEM:618250

Pro školy

Aktuální počasí

dnes, pátek 9. 6. 2023
slabý déšť 23 °C 14 °C
sobota 10. 6. slabý déšť 23/14 °C
neděle 11. 6. oblačno 22/13 °C
pondělí 12. 6. polojasno 19/8 °C