Základní škola Městec Králové
ZÁKLADNÍ ŠKOLAMĚSTEC KRÁLOVÉ

Anglický jazyk

aj

Na 2. stupni naší školy vyučujeme anglický jazyk podle 2. řady oxfordské učebnice PROJECT a k ní náležejícího pracovního sešitu (česká vezre).

6.r. - Project 2

7.r. - Project 3

8.r. - Project 4

9.r. - Project Plus (pracovní sešit pouze v cizojazyčné verzi)

 

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Vyučovací předmět má časovou dotaci tři hodiny týdně. Je založena na modelu britské angličtiny. Žáci jsou však seznamováni i s nejdůležitějšími rysy americké angličtiny a se základními rozdíly, které mezi britskou a americkou angličtinou existují (a to jak v gramatice a slovní zásobě, tak i ve výslovnosti a tempu řeči). Předmět směřuje k vybudování a posílení schopnosti dorozumět se s cizincem v běžných životních situacích a hovořit o jednoduchých tématech. Žáci musí též porozumět přiměřeně složitému a dlouhému psanému textu, který je obsahem slov na jejich jazykové úrovni. Jsou schopni samostatně vytvořit přiměřeně dlouhý a přiměřeně složitý text písemný, jehož obsah a slovní zásoba též odpovídá jejich jazykové úrovni.

V hodinách jsou žákům předkládány i informace týkající se reálií anglicky hovořících zemí. Znalost jazyka vede žáky k pochopení jiných cizojazyčných kultur, prohlubuje v nich toleranci. Učitel se snaží vzbudit u žáků zájem o cizí jazyk, ale i anglicky hovořící země. Snaží se též u žáků vybudovat a posilovat kladný vztah k cizím kulturám.

2. stupeň navazuje na 1. stupeň, procvičuje a prohlubuje získané učivo (gramatika, slovní zásoba, jazykové dovednosti – speaking, reading, listening, writing). Pozornost se věnuje především schopnosti použít daný cizí jazyk v běžných životních situacích.

Ve výuce se užívají metody a formy práce založené na spolupráci žáků, činnostním učení, samostatné práci s informacemi. Žáci též pracují ve dvojicích či menších skupinách.  Důraz je kladen na komunikační dovednosti žáků. V hodinách jsou používány dvojjazyčné i výkladové slovníky, odpovídající jazykové úrovni dětí. Důraz je též kladen na využití audiovizuální techniky, nahrávek živého soudobého anglického jazyka v běžných životních situacích.

Ve výuce se též maximálně využívá VHS, DVD a ICT techniky, včetně práce s internetem a interaktivní tabulí.

            Žáci jsou vedeni k samostatnosti, používání probíraného ve vlastním reálném životě, k propojování jednotlivých poznatků (i mezipředmětově).

            Do vybraných jednotlivých hodin jsou postupně integrována průřezová témata Výchovy k myšlení v evropských a  globálních souvislostech:

Výchova k myšlení v evropských a  globálních souvislostech:

Evropa a svět nás zajímá:  život dětí v jiných zemích , zvyky a tradice Velké Británie a USA, zážitky a zkušenosti z Evropy, naši sousedé

Objevujeme Evropu  a svět:  vzdělávání mladých Evropanů

Hodnocení žáka sleduje jeho schopnosti používat získané poznatky (gramatika, slovní zásoba, jazykové dovednosti) k dorozumění se s cizincem v běžných životních situacích, a to jak ústně, tak i písemně. Hodnocení je též založeno na výsledcích menších písemných a ústních testů zaměřených na dílčí slovní zásobu či gramatiku.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení

-zdůrazňujeme důležitost schopnosti komunikovat anglicky

-propojujeme probraná témata a jazykové jevy

-vedeme k samostatnému vyhledávání nástrojů k odstraňování problémů při komunikaci v angličtině

Kompetence k řešení problémů

-učíme řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí

-pomáháme odstraňovat zábranu mluvit anglicky s neznámým člověkem

-učíme vyjadřovat myšlenky, chybí-li přesná slovní zásoba

Kompetence komunikativní

-učíme porozumět jednoduchému sdělení

-učíme umět zformulovat jednoduché myšlenky

-vyžadujeme využívat dovednosti osvojené v anglickém jazyce k navazování kontaktu

Kompetence sociální a personální

-učíme vyžádat a poskytnout radu v jednoduchých situacích

-dbáme na dodržování pravidel slušného chování

-učíme spolupracovat v anglicky hovořící skupině na jednoduchém úkolu

Kompetence občanské

-seznamujeme se zvyky a tradicemi anglicky hovořících zemí (především Spojeného království a Spojených států) a porovnáváme je se zvyky a tradicemi naší země

-pomáháme získat představu o běžném životě občanů GB a USA a porovnávat ho se situací v ČR

Kompetence pracovní

-učíme samostatně pracovat s dvojjazyčným i výkladovým slovníkem, vedeme žáky k využívání anglického jazyka k získávání informací, navázání pracovních vztahů, práci s počítačem

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25
12
26
12
27
12
28
12
29
12
30
11
1
9
2
9
3
9
4
10
5
10
6
10
7
10
8
10
9
10
10
10
11
10
12
10
13
10
14
10
15
10
16
10
17
10
18
10
19
10
20
10
21
10
22
10
23
10
24
10
25
10
26
10
27
10
28
10
29
10
30
10
31
3
1 2 3 4 5

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 133
TÝDEN: 1586
CELKEM: 534691

Pro školy

Aktuální počasí

dnes, sobota 21. 5. 2022
déšť 20 °C 12 °C
neděle 22. 5. skoro jasno 17/9 °C