Základní škola Městec Králové
ZÁKLADNÍ ŠKOLAMĚSTEC KRÁLOVÉ

Úřední den během letních prázdnin: PONDĚLÍ  9 - 11 hod.

Vlastivěda

vlast

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět rozvíjí základní poznatky žáka o životě společnosti, o živé a neživé přírodě a jejich významu pro člověka. Vychází z prvotních zkušeností, znalostí a vědomostí žáka, ze specifik místa, kde žije. Žák se učí nově nabyté znalosti a dovednosti uplatňovat v běžném životě.

    Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět pomáhá žákům utvářet citový vztah k rodné zemi, k nejbližšímu okolí. Žáci si vytvářejí základy hodnotového systému a zdravého životního stylu. Osvojují si a upevňují vhodné chování a jednání mezi lidmi, učí se chápat rozdílnosti mezi jednotlivci a tolerovat je, navzájem si pomáhat a spolupracovat.

     Vzdělávací obor oblasti Člověk a jeho svět je členěn do tematických okruhů:

 • Místo, kde žijeme
 • Lidé kolem nás
 • Lidé a čas
 • Rozmanitost přírody
 • Člověk a jeho zdraví

      V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí poznávat své nejbližší okolí, orientovat se v něm a cítit se v něm bezpečně. Postupně poznávají nejbližší okolí místa bydliště a školy a dále své znalosti rozšiřují o důležitá místa v obci, regionu, zemi.

       V tematickém okruhu  Lidé kolem nás se žáci učí základům společenského chování a jednání. Uvědomují si, že lidé se od sebe navzájem liší a učí se tolerovat odlišnosti mezi lidmi. Při praktických činnostech se žáci učí spolupracovat. Seznamují se  se  základními právy dítěte. Učí se chování v krizových situacích, jak jim předcházet, jak na ně reagovat.

       V tematickém okruhu Lidé a čas  se žáci učí orientovat se v čase a určovat ho. Poznávají jak se život a věci v toku času vyvíjejí a mění. Rozlišují přítomnost, minulost a budoucnost. Důležitou složkou je praktické poznávání způsobu života v nejbližším okolí, návštěva významných historických památek v místě bydliště.

       V tematickém okruhu Rozmanitost přírody   se žáci seznamují se změnami v přírodě v průběhu roku. Učí se při praktických činnostech sledovat, jak změny v přírodě ovlivňují činnost lidí a jejich život a jaký vliv má činnost lidí na přírodu. Vytvářejí si vztah k přírodě a poznávají, že pro další život lidí je velmi důležitá ochrana životního prostředí.

        V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví poznávají sami sebe, seznamují se se svým tělem, učí se poznávat jeho funkce. Učí se dodržovat správné hygienické návyky a uvědomovat si jejich důležitost pro ochranu zdraví. Poznávají, co jejich zdraví prospívá a co ho poškozuje, jak se dá předcházet škodlivým vlivům. Učí se za své zdraví zodpovídat a pečovat o ně.

 

Vyučovací předmět Přírodověda a Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Přírodověda je vyučována v 1 hodinové týdenní dotaci ve 4. ročníku a ve 2 hodinové týdenní dotaci v 5. ročníku ( celkem 3 hodiny ).

Vlastivěda je vyučována ve 2 hodinové týdenní dotaci ve 4. ročníku a ve 2 hodinové týdenní dotaci v 5. ročníku ( celkem 4 hodiny ).

V předmětu se realizují obsahově blízké tématické okruhy  průřezových témat:  EV Ekosystémy, Lidské aktivity a životní prostředí, Základní podmínky života, VDO Principy demokracie jako  formy vlády a způsobu  rozhodování, VMEGS  Objevujeme Evropu a svět.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

 1. Kompetence k učení
 2. Kompetence k řešení problémů
 3. Kompetence komunikativní
 4. Kompetence sociální a personální
 5. Kompetence občanské
 6. Kompetence pracovní

Kompetence k učení

- vedeme žáky k zodpovědnosti za své vzdělávaní, umožňujeme jim osvojit si strategii

   učení a motivujeme je pro celoživotní učení

- vedeme žáky k poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí a jednání v různých

   situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví druhých

- učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře, 

  výukových počítačových programech

Kompetence k řešení problémů

- podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickém uvažování a k řešení problémů

- učíme žáky řešit problémové situace a současně k nim zaujímat kritický  postoj

Kompetence komunikativní

- vedeme žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci

- podporujeme různé formy komunikace s důrazem na její kulturní úroveň

- vedeme žáky k publikování  svých názorů a zkušeností, např. ve školním časopise,

   nástěnce

- netolerujeme pomluvy, nezdvořilost a zákulisní jednání

Kompetence sociální a personální

- rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, schopnost zastávat 

  různé role

- učíme je respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých

- podporujeme vzájemnou pomoc žáků a vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně  

  potřebují

Kompetence občanské

vychováváme žáky

- jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a  

   respektující práva druhých

- jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí

- jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích

Kompetence pracovní

-  vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, učíme je používat při práci vhodné  

   nástroje a technologie

-  učíme žáky chránit své zdraví při práci

-  pomáháme žákům při volbě jejich budoucího povolání

-  při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí a adaptaci na nové 

   pracovní podmínky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
8
29
9
30
8
1
7
2
7
3
7
4
7
5
7
6
7
7
7
8
7
9
7
10
7
11
7
12
7
13
7
14
7
15
7
16
7
17
7
18
7
19
7
20
7
21
7
22
7
23
7
24
7
25
7
26
7
27
7
28
7
29
7
30
7
31
7
1
7

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 42
TÝDEN: 424
CELKEM: 464320

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Pro školy

Aktuální počasí

dnes, pátek 30. 7. 2021
jasno 28 °C 14 °C
sobota 31. 7. slabý déšť 26/17 °C
neděle 1. 8. déšť 16/14 °C
pondělí 2. 8. slabý déšť 24/12 °C