Základní škola Městec Králové
ZÁKLADNÍ ŠKOLAMĚSTEC KRÁLOVÉ

Český jazyk

cj

Slohová práce osmé třídy

 

Charakteristika předmětu Český jazyk

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Český jazyk  je zaměřeno na rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu. Vedeme žáky k tomu, aby porozuměli různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, poznali záměr autora a hlavní myšlenky textu. Ńavozujeme různé komunikační situace, abychom umožnili žákům vyjádřit své pocity a postoje k okolnímu světu. Rozvíjíme schopnost žáků vnímat literaturu jako specifický zdroj poznání a prožitků. Využíváme různých informačních pramenů (slovníky, encyklopedie, katalogy, internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání.

Český jazyk  zahrnuje část tematických okruhů průřezových témat, a to zejména :

OSV             Osobnostní a sociální výchova

                     Osobnostní rozvoj

Rozvoj schopností a poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovednosti zapamatování; řešení problémů; dovednosti pro učení a studium

                     Sociální rozvoj

Komunikace: cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; dovednosti pro verbální i neverbální sdělování (řeč těla a slov, technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování), specifické komunikační dovednosti; dialog; komunikace v různých situacích; efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace; pravda, lež a předstírání v komunikaci

soutěže, konkurence

MuV            Multikulturní výchova

Kulturní diferenciace: poznávání vlastního kulturního zakotvení

Lidské vztahy: vztahy mezi kulturami, vzájemné obohacování, ale i jejich rozdílnosti, právo všech žít společně a podílet se na spolupráci

MeV             Mediální výchova

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě; rozlišování zábavních prvků ve sdělení od informativních a společensky významných; hodnotící prvky ve sdělení; hledání rozdílů mezi informativním,zábavním a reklamním sdělením; chápání podstaty mediálního sdělení a objasňování jeho cílů a pravidel; identifikování základních  orientačních prvků v textu

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality: různé typy sdělení, jejich rozlišování a funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou, mezi faktickým a fiktivním obsahem; identifikace společensky významných hodnot v textu; vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti; identifikace zjednodušení mediovaných sdělení, opakované užívání prostředků

Stavba mediálních sdělení: příklady pravidelností a uspořádání sdělení zejména ve zpravodajství; příklady stavby a uspořádání    zpráv a dalších mediálních sdělení (skladba a výběr sdělení v časopisech pro dospívající)

Vnímání autora mediálních sdělení: identifikace názorů a postojů autora sdělení, výrazové prostředky a jejich uplatnění      při vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci; výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska  záměru sdělení

Tvorba mediálního sdělení: uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinace pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení; tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, případně televizi, či internetové médium; technologické možnosti a jejich omezení

Práce v realizačním týmu:  utváření týmu, význam věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení cílů, časového harmonogramu, uložení úkolů a zodpovědnosti; faktory ovlivňující práci v týmu; pravidelnost mediální produkce

VMEGS         Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  –   Jsme Evropané, Evropa a svět nás zajímá - čeština a jiné evropské jazyky, cestopisná literatura

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení

            - vedeme k vyhledávání a třídění informací, propojování do širších významových  

              celků

- učíme osvojovat základní jazykové a literární pojmy

- doporučujeme využívání různých zdrojů informací

- učíme zaujímat kritický postoj k výsledkům žákova učení

Kompetence k řešení problémů

            - vedeme k vyhledávání informací potřebných k řešení problému

- učíme využívat získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant  

  řešení

- podporujeme samostatné řešení problémů

- směrujeme žáka k uvážlivým rozhodnutím, schopnosti je obhájit

Kompetence komunikativní

 - vedeme žáka k  souvislé, výstižné a kultivované formulaci a vyjádření svých

   myšlenek v písemném i ústním projevu

            - učíme naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat, účinně se

              zapojovat do diskuze

            - pracujeme s různými typy  textů a záznamů

            - nabízíme využívání různých informačních zdrojů

Kompetence sociální a personální

- vedeme k účinné spolupráci ve skupině

            - žádáme účast na utváření příjemné atmosféry v týmu

            - učíme respektovat názory ostatních, věcně argumentovat

Kompetence občanské

            - učíme respektovat přesvědčení druhých lidí

            - učíme chránit a vážit si našich tradic, kulturního i historického dědictví

            - nabízíme aktivní zapojení do kulturního dění

            - vychováváme k pozitivnímu postoji k uměleckým dílům

Kompetence pracovní

- žádáme dodržování hygieny práce

            - vyžadujeme dodržování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou

            - vedeme k využívání znalostí v běžné praxi

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
8
30
9
31
9
1
7
2
7
3
7
4
7
5
7
6
7
7
7
8
7
9
7
10
7
11
7
12
7
13
7
14
7
15
7
16
7
17
7
18
7
19
7
20
7
21
7
22
7
23
7
24
7
25
7
26
7
27
7
28
7
29
7
30
7
1
1
2
1

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:134
TÝDEN:1646
CELKEM:618250

Pro školy

Aktuální počasí

dnes, pátek 9. 6. 2023
slabý déšť 23 °C 14 °C
sobota 10. 6. slabý déšť 23/14 °C
neděle 11. 6. oblačno 22/13 °C
pondělí 12. 6. polojasno 19/8 °C