Základní škola Městec Králové
ZÁKLADNÍ ŠKOLAMĚSTEC KRÁLOVÉ

POZOR! Od čtvrtka 10.9. vstup bez roušky do budov školy zakázán! 

Český jazyk

cj

Slohová práce osmé třídy

 

Charakteristika předmětu Český jazyk

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Český jazyk  je zaměřeno na rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu. Vedeme žáky k tomu, aby porozuměli různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, poznali záměr autora a hlavní myšlenky textu. Ńavozujeme různé komunikační situace, abychom umožnili žákům vyjádřit své pocity a postoje k okolnímu světu. Rozvíjíme schopnost žáků vnímat literaturu jako specifický zdroj poznání a prožitků. Využíváme různých informačních pramenů (slovníky, encyklopedie, katalogy, internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání.

Český jazyk  zahrnuje část tematických okruhů průřezových témat, a to zejména :

OSV             Osobnostní a sociální výchova

                     Osobnostní rozvoj

Rozvoj schopností a poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovednosti zapamatování; řešení problémů; dovednosti pro učení a studium

                     Sociální rozvoj

Komunikace: cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; dovednosti pro verbální i neverbální sdělování (řeč těla a slov, technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování), specifické komunikační dovednosti; dialog; komunikace v různých situacích; efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace; pravda, lež a předstírání v komunikaci

soutěže, konkurence

MuV            Multikulturní výchova

Kulturní diferenciace: poznávání vlastního kulturního zakotvení

Lidské vztahy: vztahy mezi kulturami, vzájemné obohacování, ale i jejich rozdílnosti, právo všech žít společně a podílet se na spolupráci

MeV             Mediální výchova

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě; rozlišování zábavních prvků ve sdělení od informativních a společensky významných; hodnotící prvky ve sdělení; hledání rozdílů mezi informativním,zábavním a reklamním sdělením; chápání podstaty mediálního sdělení a objasňování jeho cílů a pravidel; identifikování základních  orientačních prvků v textu

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality: různé typy sdělení, jejich rozlišování a funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou, mezi faktickým a fiktivním obsahem; identifikace společensky významných hodnot v textu; vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti; identifikace zjednodušení mediovaných sdělení, opakované užívání prostředků

Stavba mediálních sdělení: příklady pravidelností a uspořádání sdělení zejména ve zpravodajství; příklady stavby a uspořádání    zpráv a dalších mediálních sdělení (skladba a výběr sdělení v časopisech pro dospívající)

Vnímání autora mediálních sdělení: identifikace názorů a postojů autora sdělení, výrazové prostředky a jejich uplatnění      při vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci; výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska  záměru sdělení

Tvorba mediálního sdělení: uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinace pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení; tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, případně televizi, či internetové médium; technologické možnosti a jejich omezení

Práce v realizačním týmu:  utváření týmu, význam věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení cílů, časového harmonogramu, uložení úkolů a zodpovědnosti; faktory ovlivňující práci v týmu; pravidelnost mediální produkce

VMEGS         Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  –   Jsme Evropané, Evropa a svět nás zajímá - čeština a jiné evropské jazyky, cestopisná literatura

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení

            - vedeme k vyhledávání a třídění informací, propojování do širších významových  

              celků

- učíme osvojovat základní jazykové a literární pojmy

- doporučujeme využívání různých zdrojů informací

- učíme zaujímat kritický postoj k výsledkům žákova učení

Kompetence k řešení problémů

            - vedeme k vyhledávání informací potřebných k řešení problému

- učíme využívat získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant  

  řešení

- podporujeme samostatné řešení problémů

- směrujeme žáka k uvážlivým rozhodnutím, schopnosti je obhájit

Kompetence komunikativní

 - vedeme žáka k  souvislé, výstižné a kultivované formulaci a vyjádření svých

   myšlenek v písemném i ústním projevu

            - učíme naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat, účinně se

              zapojovat do diskuze

            - pracujeme s různými typy  textů a záznamů

            - nabízíme využívání různých informačních zdrojů

Kompetence sociální a personální

- vedeme k účinné spolupráci ve skupině

            - žádáme účast na utváření příjemné atmosféry v týmu

            - učíme respektovat názory ostatních, věcně argumentovat

Kompetence občanské

            - učíme respektovat přesvědčení druhých lidí

            - učíme chránit a vážit si našich tradic, kulturního i historického dědictví

            - nabízíme aktivní zapojení do kulturního dění

            - vychováváme k pozitivnímu postoji k uměleckým dílům

Kompetence pracovní

- žádáme dodržování hygieny práce

            - vyžadujeme dodržování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou

            - vedeme k využívání znalostí v běžné praxi

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
4
29
4
30
4
31
4
1
4
2
4
3
4
4
4
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
4
13
5
14
5
15
4
16
4
17
4
18
4
19
4
20
4
21
4
22
4
23
4
24
4
25
4
26
4
27
4
28
4
29
3
30
2
31
2

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 30
TÝDEN: 1403
CELKEM: 421397

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Pro školy

Aktuální počasí

Počasí dnes:

23. 1. 2021

zatazenosdestem

Bude oblačno až zataženo, na západě a východě místy, jinde jen ojediněle přeháňky nebo slabý déšť. Denní teploty 5 až 9°C. Noční teploty 2 až -2°C.