Základní škola Městec Králové
ZÁKLADNÍ ŠKOLAMĚSTEC KRÁLOVÉ

Prvouka

prvouka

Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět RVP ZV.Svým komplexním pojetím rozvíjí poznatky, dovednosti a zkušenosti žáků získaných v rodině a v předškolním vzdělávání. Na tomto základě se žáci učí pozorovat a pojmenovávat nové věci, jevy a děje, které se týkají člověka, rodiny, společnosti, historie, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat. Žáci poznávají sami sebe, své potřeby, soudobý svět kolem nás jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Učí se přemýšlet a vyjadřovat své myšlenky, reagovat na jiné názory a respektovat je.Tím získávají dovednosti pro zvládání základních životních situací, hodnotových orientací a upevňují si své pracovní a režimové návyky. Podmínkou úspěšného vzdělávání v daném předmětu je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování.K tomu významně přispívá osobní příklad učitele.

Vzdělávací obsah předmětu Prvouka je členěn do pěti tematických okruhů, které tvoří jeden celek vnitřně propojený zřejmými souvislostmi a vztahy. V tématickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě praktického poznávání svého nejbližšího okolí, chápat organizaci života v rodině, ve škole,v obci, ve společnosti. Důraz je kladen na dopravní výchovu,praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků. Různé úkoly a činnosti by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi.

V tematickém okruhu Lidé a čas.se žáci učí orientovat  v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Vychází se od nejznámějších událostí v rodině, obci, regionu až k nejdůležitějším okamžikům historie naší země. Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu. Důležité je samostatné získávání a zkoumání informací z dostupných zdrojů, především od členů rodiny.

V tematickém okruhu Rozmanitost přírody jsou žáci vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země jako planeta sluneční soustavy a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat.Na základě praktického poznávání okolní krajiny se žáci učí hledat důkazy o proměnách živé a neživé přírody,sledovat vliv lidské činnosti na ni a hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody.a zlepšení životního prostředí.

V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti,která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají,jak se člověk vyvíjí, mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu,hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd.Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i  první pomoci a bezpečném chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví člověka i celých skupin obyvatel. Žáci jsou vedeni k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka. Potřebné vědomosti a dovednosti získávají i v tematickém celku Ochrana člověka za mimořádných situací.

Vyučovací předmět Prvouka je realizován samostatně v 1.až 3..ročníku ve 2 hodinové týdenní dotaci (celkem 6 hodin).Osvojování učiva je založeno na různých činnostech ve třídách, modelových hrách podporujících tvořivé poznávání, exkurzích, vycházkách i projektových dnech. Základem je vlastní prožitek žáků z práce ve dvojicích a menších skupinách V předmětu se realizují obsahově blízká průřezová témata:
„Výchova demokratického občana“, „Osobnostní a sociální výchova“, „Výchova k myšlení v evropských  a globálních souvislostech“, „Multikulturní výchova“ a „Enviromentální výchova“

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Ve vyučovacím předmětu využíváme výchovné a vzdělávací postupy, které směřují k utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí žáků:

Kompetence k učení

– během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací

– žáky vedeme k sebehodnocení

– učíme práci s chybou

– žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podporujeme jejich

   tvořivost a samostatnost

– jdeme příkladem – neustále se vzděláváme a tím si rozšiřujeme svůj pedagogický obzor

Kompetence k řešení problému

– učíme žáky nebát se problémů, hovořit o nich a přijímat odpovědnost za své chování

– podporujeme různé a  přijatelné způsoby řešení problému

– podporujeme týmovou spolupráci při řešení problému

– ve vyučovacích předmětech učíme, jak některým problémům předcházet a na situacích z třídního

   kolektivu učíme žáky je prakticky zvládat

– jdeme příkladem – učíme se sami s  rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole

Kompetence komunikativní

– vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a s ostatními dospělými ve škole i mimo školu

– netolerujeme agresivní, hrubé a vulgární projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů

– podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami

– vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce a ostatních lidí

– učíme žáky naslouchat druhým jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace

– důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu jako přípravu na

   dodržování zákonných norem a morálky společnosti

– jdeme příkladem –  profesionálním přístupem ke komunikaci s žáky, s rodiči, zaměstnanci školy a veřejností

Kompetence sociální a personální

– během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků , vzájemnou pomoc při učení

– učíme žáky toleranci a uznání přirozené autority spolužáků

– učíme také odmítat vše, co narušuje dobré vztahy mezi žáky

– vedeme žáky k odsouzení nežádoucích projevů rasismu, xenofobie a nacionalismu

– jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru a spolupráci  

   pedagogických a ostatních pracovníků školy

Kompetence občanské

– v žácích upevňujeme hrdost na svou osobu, rodinu a obec

– vedeme žáky k aktivní ochraně životního prostředí a svého zdraví

– netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i

   rodičů

– vedeme žáky k respektování individuálních rozdílů ( národnostních, kulturních) v třídních i  

   školních kolektivech

– důsledně vedeme žáky k dodržování pravidel vnitřního řádu školy

– jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normu školy, plníme příkladně své  

   povinnosti, respektujeme osobnost žáka a jeho práva, budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole

Kompetence pracovní

– vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci své i práci druhých a respektování výsledků jejich práce

– důsledně vedeme k dodržování vymezených pracovních  pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých pracovních povinností

– učíme žáky pracovat přiměřeným tempem a neplýtvat svojí energií

– jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti ( nástupy do hodin, příprava na výuku)

– svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i širší veřejností 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
8
30
9
31
9
1
7
2
7
3
7
4
7
5
7
6
7
7
7
8
7
9
7
10
7
11
7
12
7
13
7
14
7
15
7
16
7
17
7
18
7
19
7
20
7
21
7
22
7
23
7
24
7
25
7
26
7
27
7
28
7
29
7
30
7
1
1
2
1

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:149
TÝDEN:1661
CELKEM:618265

Pro školy

Aktuální počasí

dnes, pátek 9. 6. 2023
slabý déšť 23 °C 14 °C
sobota 10. 6. slabý déšť 23/14 °C
neděle 11. 6. oblačno 22/13 °C
pondělí 12. 6. polojasno 19/8 °C